Management Ondersteuningsteam (MOT)

De coördinatoren en experten bieden de directeur WoonZorgNetwerk Edegem en de zakelijk directeur ondersteuning in het administratief en organisatorisch managen van het WoonZorgNetwerk.

Zij hebben de opdracht: de werkzaamheden en beslissingen tussen de verschillende diensten van een departement op mekaar af te stemmen, met speciale aandacht voor kwalitatieve & kwantitatieve inspectienormen.
Zij ontwikkelen vakgebonden werkvoorschriften en procedures voor het departement en stellen bij wanneer nodig.
Zij bewaken de continuïteit van proces- en dienstverlening, zowel inhoudelijk (voorkomen van overlappingen en tegenstrijdigheden) als in de tijd gezien (evenwichtige voortgang). 
Ze vangen onderlinge afstemmingsproblemen op zoals: hoofden die langs elkaar heen werken, wegvallen van werkzaamheden door ziekte en/of gebreken in onderlinge communicatie.

Het MOT vergadert 2x/maand.

Samenstelling