Proclaimer

Het gebruik van deze website van WoonZorgNetwerk Edegem (hierna de ‘WZN Edegem-website’) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de WZN Edegem-website niet te gebruiken.

Het gebruik van de WZN Edegem-website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de WZN Edegem-website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de WZN Edegem-website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

Doel van de WZN Edegem-website

De WZN Edegem-website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van het WZN Edegem. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

Gebruik van de WZN Edegem website

Door het gebruik van de WZN Edegem website verbindt u zich ertoe:

  • zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden)
  • de veiligheid van de WZN Edegem website niet te schenden of in het gedrang te brengen
  • uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden
  • geen inbreuk te maken op de rechten van WZN Edegem of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Hyperlinks

De WZN Edegem website kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van WZN Edegem. De hyperlinks worden louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak ter beschikking gesteld. Het gebruik van zulke websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. WZN Edegem beschikt niet over technische of inhoudelijke controlemogelijkheden of zeggenschap en kan geen enkele garantie geven over de juistheid van het adres, de inhoud of de werking van deze sites. WZN Edegem kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit hun gebruik. De hyperlinks impliceren niet noodzakelijk enige steun aan of verband met de sites of organisatie die deze websites beheren.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WZN Edegem, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de WZN Edegem website leiden.

Copyright – Industriële en intellectuele rechten

WZN Edegem is de eigenaar van de inhoud van de WZN Edegemwebsite en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van WZN Edegem.

U mag de WZN Edegem website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor persoonlijk en privégebruik. De toelating om op de WZN Edegemwebsite te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

U stemt ermee in dat WZN Edegem de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de WZN Edegem website), kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

Aansprakelijkheid van WZN Edegem

De WZN Edegemwebsite wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen kan WZN Edegem geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de WZN Edegem website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. WZN Edegem kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de WZN Edegem website weigeren. WZN Edegem kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit

  • het gebruik van de WZN Edegem website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot verlies of beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur
  • de onmogelijkheid om de WZN Edegem website te gebruiken
  • de toegangsweigering tot de WZN Edegem website. Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van WZN Edegem strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van WZN Edegem beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

Overtreding van de Algemene Voorwaarden

U verbindt zich ertoe WZN Edegem en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die WZN Edegem of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

Extra informatie

WZN Edegem kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.

De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.